Пристанище за обществен транспорт с регионално значение ТЕЦ Езерово  се оперира от пристанище „ТЕЦ Езерово“ ЕАД   със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Белослав, с.Езерово. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на 12.06.2019 г. с ЕИК 205702810.

Пристанището се намира в северозападния край на Варненското езеро. Инфраструктурата до и на пристанището е добре развита, като разполага и със собствен индустриален жп клон. Чрез жп отсечката Варна – Русе се осъществява връзка  с пристанище Русе и съответно със VII транспортен коридор Рейн – Майн – Дунав. По този начин пристанищни мощности се разглеждат като логистична точка от алтернативния сегмент на VII транспортен коридор, позволяващ пряка връзка с ТРАСЕКА.

Пристанището е регистрирано в регистъра на пристанищата на Република България с удостоверение № 11058/09.03.2023 г., а операторът „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД е вписан в регистъра на пристанищните оператори с удостоверение № 11015/01.07.2019.
В „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща Система за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, Система за управление на околната среда в изпълнение на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015 и Система за управление на здраве и безопасност при работа в изпълнение на изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018, гарантираща качествено обслужване на всички етапи от предлагането на услугите и удовлетворяване на специфичните изисквания на клиентите.
Пристанище ТЕЦ Езерово е регистрирано в официалния регистър за фитосанитарен контрол на ОДБХ Варна като професионален оператор с удостоверение № VAR0435.

Пристанище ТЕЦ Езерово обработва насипни, в т.ч. зърнени товари в насипно състояние, генерални товари, контейнери и поща – товарене, разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, сепариране на партиди, преопаковане, контрол за количеството на товарите и състояние на опаковките  и вътрешнопристанищен превоз, а както и опасни товари от клас 5.1 по класификацията на Международната морска организация. Тези дейности се извършват съгласно Удостоверение за експлоатационна годност №11049/06.03.2023 г., издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Пристанището разполага със закрити и открити складови площи във и извън територията си.

Пристанище ТЕЦ Езерово се ръководи от висококвалифициран екип от професионалисти и разполага с опитни служители, притежаващи всички необходими знания и компетентности.

 

Персоналът е обучен по различните технологии за обработка на всички видове товари и преминава ежедневни инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, което Ви гарантира надеждно и професионално обслужване.