Уведомяваме Ви, че „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:

 Реконструкция на съществуващ склад за насипни товари и нов навес към него в ПИ 27125.503.27, област Варна, община Белослав, с. Езерово”

С ИП не се предвижда промяна във вида на използвани суровини, материали и енергии. Не се предвижда използване на нови опасни вещества и смеси или генериране на нови видове отпадъци.

Реално с реализацията на новото инвестиционно предложение не се предвижда промяна на вида и количествата на емисиите на замърсители в атмосферния въздух, както и на замърсители в отпадъчните води.

Инвестиционното предложение не предполага въздействие върху нови, до момента незасегнати от дейността компоненти на околната среда или на увеличаване степента на въздействие върху тези на които е оказвано въздействие до момента и поради това не се предвижда пряко или косвено увеличаване на степента на въздействие върху човешкото здраве.