„Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД има Инвестиционното предложение за изграждане на нов склад за насипни товари.

С ИП не се предвижда, промяна във вида на използвани суровини, материали и енергии. Не се предвижда използване на нови опасни вещества и смеси или генериране на нови видове отпадъци.

С реализацията на новото инвестиционно предложение не се предвижда промяна на вида и количествата на емисиите на замърсители в атмосферния въздух както и на замърсители във отпадните води.

Инвестиционното предложение не предполага въздействие върху нови, до момента незасегнати от дейността компоненти на околната среда или на увеличаване степента на въздействие върху тези на които е оказвано въздействие до момента и поради това не се предвижда пряко или косвено увеличаване на степента на въздействие върху човешкото здраве.